OCMW

Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn van Watermaal-Bosvoorde

  • Centrale administratie, Ottervangerstraat 69, T. 02.663.08.00 Fax : 02/663.08.19
  • Sociale dienst: Weigéliasdreef 8,  (Tegenover het station Watermaal) T02.663.08.00, 02/663.08.69, 02/663.08.68.
  • Woning van senioren, Ottervangerstraat 69, T. 02.663.08.00
  • Verantwoordelijken : dhr David Leisterh (Voorzitter) - dhr Pierre Pardon (Secretaris).

 

Algemene opdrachten
Het OCMW heeft tot opdracht aan de personen en aan de gezinnen de dienstverlening te verzekeren waartoe de gemeeschap gehouden is  om eenieder in de mogelijkheid te stellen een leven te leiden dat beantwoordt aan de menselijke waardigheid.  Deze hulp kan materieel, sociaal, medisch, medico-sociaal of psychologisch zijn. De diensten van het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn staan ter beschikking van alle inwoners van de gemeente en zijn maatschappelijk werkers  hebben een bijzondere opdracht om te proberen een antwoord te geven op elk sociaal probleem dat zich kan voordoen en om de meest geschikte oplossing te vinden.

Financiële steun
Financiële bijstand bestaat over het algemeen uit het verstrekken van het sociaale leefloon aan diegenen die geen middelen hebben. Financiële steun kan ook worden verleend wanneer de middelen tijdelijk ontoereikend zijn. Het kan ook worden toegekend als voorschot op werkloosheidsuitkeringen, gezinstoelagen, pensioenen, invaliditeitsuitkeringen of onderlinge verzekeringsuitkeringen wanneer het orgaan dat verantwoordelijk is voor de betaling daarvan niet in staat is zijn taken zo snel als wenselijk is te vervullen. Tot slot kan het de vorm aannemen van hospitalisatiekosten, medisch-farmaceutische kosten of verplichte bijdragen aan de ziekte- en invaliditeitsverzekering. De toekenning van financiële steun is altijd onderworpen aan een nauwkeurig onderzoek om duidelijk vast te stellen wat de behoeften zijn die het verzoek rechtvaardigen.

Huisvesting
Het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn neemt de nodige maatregelen om de huisvesting van ouderen in rusthuizen te waarborgen. Om deze opdracht te verzekeren, beschikt ze over een residentie voor senioren, 69 rue du Ottervangerstraat 69 / 50 Meikeverslaan, die permanent 133 valide, minder valide of invalide inwoners herbergt.  Op afspraak, T. 02.663.08.25.

Thuiszorgen
Het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn zorgt ervoor dat er thuiszorg wordt geboden, vooral voor ouderen. Daartoe organiseert ze de distributie van warme maaltijden thuis en werkt ze samen met de dienst voor gezinsondersteuning "Vivre chez soi", T. 02.660.58.71.

Senior huisvesting
Het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn beschikt over 34 woningen die speciaal ontworpen en uitgerust zijn voor de ouderen 120-122 Heiligenborre, en die in de eerste plaats bestemd zijn voor de inwoners van de gemeente.  Eventuele verzoeken moeten worden ingediend bij de maatschappelijke zetel van het OCMW, T. 02.663.97.60.

Preventieve geneeskunde
De griepvaccinatiecampagne van dit jaar zal zich richten op de meest risicogroepen.
Als u tot een van de volgende categorieën behoort:
a) u bent 50 jaar of ouder;
b) u heeft één van de volgende chronische ziekten : hart, long, nieren, diabetes, hemoglobinopathie of immuno-aantasting, waardoor ze bijzonder gevoelig zijn voor griepproblemen;
c) u behoort tot het verplegend personeel dat in direct contact staat met mensen met een verhoogd risico op complicaties;
d) u bent zwanger na het eerste trimester van de zwangerschap;
e) je woont in een instelling;
f) u bent tussen 6 maanden en 18 jaar oud en ondergaat een acetylsalicylzuurbehandeling.

Vraag uw huisarts om een attest met vermelding van het vaccin dat hij u wil geven en de verklaring (voor de toepassing van sociale derdebetaler).
De apotheek van uw keuze, op voorwaarde dat deze zich op het grondgebied van de gemeente bevindt, zal het vaccin gratis leveren. Het enige wat u hoeft te doen is naar uw huisarts te gaan om de injectie te laten toedienen.